Moderaternas 61 nya förslag för bättre invandring.

Jag har under våren jobbat med moderaternas nya migrations och integrationspolicy, idag släpptes rapporten som finns att läsa här, men jag har valt ut de förslag som gruppen kommit fram till. Om det är något ni inte förstår eller tycker är oklart kan ni läsa motiveringen och en djupare förklaring i rapporten.

Moderaterna vill:

EU:

 • Att Sverige ska kräva att alla EU:s länder deltar i och utökar sitt deltagande FN:s kvotflyktingsystem eftersom allt för få länder i EU tar ansvar för människor på flykt.
 • Att Sverige ska kräva att EU:s budget i kombination med ekonomiska sanktioner används för att förmå länder att öka sitt ansvarstagande eller kräva införandet av en fördelningsnyckel i EU som gör att mottagandet blir mer jämnt mellan medlemsländerna.

Migration:

 • Att skillnaden i konsekvenser av ett bifall eller ett avslag på en asylansökan blir tydligare.
 • Att preskriptionstiden i såväl Sverige som på EU nivå ses över i syfte att motverka vilja att bli kvar i landet efter lagakraftvunnet utvisningsbeslut.
 • Att asylansökningar från så kallade säkra länder ska hanteras i särskild ordning med tydligare tidsgränser.
 • Att straffen för flyktingsmuggling väsentligen skärps.
 • Att polisen ska ges tydliga instruktioner att högre prioritera arbetet med att stoppa flyktingsmugglingen. Om det behövs ska större ekonomiska resurser knytas till denna verksamhet.
 • Att reglerna för Svenska pass skärps giltighetstiden för barns pass måste sänkas, utfärdandet av provisoriska pass måste åtföljas av en nationell och internationell spärr av övriga pass, och ett max antal pass per femårsperiod bör införas.
 • Att införa av obligatorisk kontroll av fingeravtryck för tredjelandsmedborgare vid inresa i Schengenområde samt på sikt även för dem som reser från Schengen till tredje land.
 • Att permanenta uppehållstillstånd fortsatt ges till dem som kommer till Sverige via FN:s kvotflyktingsystem, men att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregeln för dem som anländer på egen hand.
 • Att tillfälliga uppehållstillstånd blir permanenta efter tre år om etableringsaktiviteter fullföljts och skyddsskäl kvarstår. Om man inte fullgjort sina etableringsaktiviteter får man ett förlängt tillfälligt tillstånd i tre år till om skyddsskäl kvarstår. Efter en sammanlagt period av sex år övergår det tillfälliga uppehållstillståndet till permanent.
 • Att det tillfälliga uppehållstillståndet övergår i ett permanent uppehållstillstånd om den aktuella personen uppvisar ett anställningskontrakt med avtalsenlig lön och villkor under de senaste sex månaderna.

Anhöriginvandring:

 • Att försörjningskravet utökas till att omfatta fler. Undantagen för svenska medborgare och den som bott i Sverige mer än fyra år tas bort. Detta kommer att påverka huvudsakligen nyetablerade relationer och påverkar inte rätten till familjeåterförening för flyktingar. Att försörjningskravets innebörd utökas. Den som vill ta någon till Sverige ska ha en grundläggande försörjningsförmåga för sig själv, men också för de anhöriga som anländer i efterhand. Denna försörjningsförmåga bör som lägst motsvara nivån på försörjningsstöd som familjen skulle beviljas om man sökte ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten.

Migrationsverket

 • Att Migrationsverket ska ges rätt att driva boenden i egen regi.
 • Att boendeformen för ensamkommande barn bör ändras och att HVB-hem ska användas endast i behovsprövade fall annars bör stödboende som föreslagits i delbetänkandet SoU 2014:3 användas.
 • Att regelverket för upphandlingar av flyktingförläggningar och andra typer av boenden ändras så att privata aktörer som vill förlägga verksamhet i kommuner där det redan finns en överetablering av asylsökande ska undantas i upphandlingsförfarandet.
 • Att Migrationsverkets upphandlingar alltid ska ha ett perspektiv av långsiktighet och ökade planeringsmöjligheter för kommunerna samt sträva efter maximal kostnadseffektivitet.
 • Att Migrationsverket ska tillse att barn i asylboenden får intensivkurser i svenska tillsammans med förberedande utbildning under tiden ansökningar handläggs. Denna förberedelse för skolgången ska ske i Migrationsverkets lokaler och syftar till att underlätta integrationen för barnen in i skolan när nödvändiga språkkunskaper uppnåtts.
 • Att även vuxna asylsökande i asylboenden ska ha undervisning i svenska under tiden Migrationsverket prövar ansökan.
 • Att asylsökande ska genomgå en kartläggning av kompetenser under tiden i asylboende, så att individen ges så goda förutsättningar som möjligt att klara sin etableringsplan.
 • Att nyanlända fortsatt ska mötas av tydligt arbetsmarknadsfokus och att Arbetsförmedlingen har det självklara ansvaret för att få nyanlända i jobb.  Att Länsstyrelserna ska överta det bosättningsansvar som i dag åligger Arbetsförmedlingen.
 • Att kommuners avtal med Länsstyrelser om antal platser ska göras bindande.
 • Att tiden i etableringsreformen förlängs från dagens två år till tre år.
 • Att Migrationsverket utökar sitt arbete med att erbjuda digitala ansökningar för arbetstillstånd och intensifierar arbetet med att korta handläggningstiderna för arbetstillstånd framförallt för egenföretagare.

Boende:

 • Att regeringen skyndsamt tillsätter en utredning om ett hållbart och flexibelt mottagande av asylsökande och nyanlända. Detta har ett enigt utskott i riksdagen krävt.
 • Att överklagandeprocessen gällande bygglov måste kortas och andelen ogrundade överklaganden måste minska. Vi vill se en begränsning av möjligheterna till överklagande av bostadsbyggande.
 • Att de förenklade reglerna för byggnation av studentbostäder ska gälla samtliga nya bostäder under 35 kvadratmeter.
 • Att tidsbegränsningarna i byggloven ändras från nuvarande 10 plus 5 år till 15 år.
 • Att bullerreglerna ska sänkas för vissa typer av boende, framförallt små bostäder och statliga bostäder såsom anläggningsboenden för asylsökande.
 • Att Migrationsverket i större utsträckning ska sträva efter långsiktig kostnadseffektivitet i asylboenden genom att förvärva eller bygga nya och större anläggningar där mer av den samhällsservice som tillhandahålls av dem kan ges.
 • Att en förhandlingsperson för den första bostaden ska införas.
 • Att alla kommuner ska ha en beredskap att ta emot nyanlända. Arbetsgruppen menar att det kommer att behövas ekonomiska drivkrafter och sanktioner för att uppnå en jämnare fördelning av asylsökande.
 • Att full etableringsersättning villkoras mot att nyanlända bor på samma ort under etableringstiden. Undantag kan göras om personen får ett arbete på annan ort.

Etablering:

 • Att Universitets- och högskolerådet tar över Socialstyrelsens uppdrag att validera utländska betyg och kompetenser.
 • Att Migrationsverket ska ha ett tydligt jobbfokus i placeringen av asylsökande för att tillgodose särskilda yrkesgruppers behov i svenskundervisningen.
 • Att det bör övervägas om utbildningsplikt ska införas för nyanlända vuxna utan motsvarande grundskolekompetens.
 • Att samhällsinformation ska ges i digital form i form av interaktiva utbildningar för att försäkra att korrekt och fullständig information ges vid varje givet tillfälle och öka tillgängligheten och samtidigt minska kostnaderna för informationen.
 • Att sanktionsmöjligheterna ska utvidgas och användningen av redan existerande sanktionsmöjligheter i etableringsersättningen ska utökas för att förtydliga skyldigheten att delta i den obligatoriska delen av samhällsinformation.
 • Att SFI ska kunna bedrivas på distans och i webbaserat format.
 • Att yrkesinriktad SFI ska erbjudas i fler kommuner.
 • Att öppen förskola erbjuds för att underlätta kvinnors deltagande i svenskundervisning.
 • Att Skolinspektionen ska granska och tillse att SFI-undervisningen uppfyller kraven.
 • Att skatten på arbete sänks ytterligare, särskilt riktat mot de med lägst inkomster.
 • Att fler och bättre incitament, likt jobbstimulansen, införs i försörjningsstödet.
 • Att Arbetsförmedlingen förstärker sitt arbete med arbetsgivarkontakter för att fungera som en länk till jobben för nyanlända och andra grupper som står längre bort från arbetsmarknaden i dag.
 • Att Socialtjänstlagen förtydligas med vilka krav som kan ställas på en arbetslös person som söker ekonomiskt bistånd.
 • Att ökade aktivitetskrav införs för samtliga ersättningar från det offentliga och att Socialtjänstlagen
 • Att det ska vara möjligt att få CSN lån för att ta körkort.
 • Att lärlingsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa införs.
 • Att de subventionerade anställningarna förenklas, effektiviseras och görs mer träffsäkra.
 • Att matchningsanställningar införs för dem som varit arbetslösa under en längre tid.
 • Att tiden för provanställning förlängs från sex till tolv månader för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden ytterligare.
 • Att ett särskilt uppdrag ges till Arbetsförmedlingen att informera om egenanställning som ett alternativ till möjligheten att starta eget.
 • Att ett särskilt program införs på Arbetsförmedlingen för att underlätta framväxten av sociala företag.
 • Att Arbetsförmedlingen inför ett tydligare jämställdhetsperspektiv när det gäller insatser som ges till män och kvinnor.
 • Att Arbetsförmedlingen och kommunerna samarbetar för att nå fler kvinnor som stått utanför arbetskraften en längre tid.

Undervisning:

 • Att extra insatser i skolor med låga resultat införs. Det kan handla om många olika insatser, men gruppen vill särskilt lyfta fram behovet av ökad undervisningstid i svenska för utrikesfödda elever och fler förstelärare.
 • Att en statlig satsning görs på förskolor i utanförskapsområden för att det i dessa områden ska kunna anställas extra medarbetare för att lyfta det pedagogiska arbetet och arbeta uteslutande med att lära barnen läsa, skriva och räkna.
 • Att barn vars föräldrar är arbetslösa, har försörjningsstöd eller andra socialtjänstinsatser erbjuds bättre tillgång till förskola.
 • Att en satsning inom området elevhälsa ska genomföras med inriktning på väsentligt ökad närvaro och tillgänglighet till skolkurator och skolsyster.
 • Att skolor med undermåliga resultat kan övertas av Skolinspektionen.