Att läsa BRÅ som Fan läser bibeln.

ambulans polis

Trots att DN gjort sitt yttersta för att gjuta oljor på vågorna kring den våldsvåg som många känner i Sverige, men vid en närmare granskning av BRÅ:s rapport visar det sig att som vanlig medborgare har man definitivt fog att vara mer orolig. Polisen måste få långt mer resurser och återupprätta en rimlig nivå av brottsbekämpning.

Narrativet från DN har varit tydlig. Var inte orolig, risken att utsättas för dödligt våld minskar. Skulle man däremot läsa rapporten nogrannare än bara rubrikerna så målas en annorlunda bild upp, BRÅ konstaterar att hälften av minskningen kring det dödliga våldet sedan 90-talet är minskade våldsdåd mot barn, främst inom familjen. Bättre psykvård till deprimerade och psyksjuka föräldrar ges som en möjlig förklaring.

Den andra stora förändringen är att det alkoholrelaterade våldet har minskat, speciellt den sort som består att spontanbråk och dispyter, detta tror BRÅ beror på berusningsdrickandet och försäljning av starksprit har minskat, speciellt bland den mest aktiva gruppen (Män 25-45 år). En annan faktor är att mycket av denna sortens alkoholrelaterade våldsamheter har flyttat från hemmet till publika platser (kan vara tack vare krogliberaliseringarna sedan 90-talet), därmed kan räddningstjänst lättare komma fram och ge vård till offret.

Men när det kommer till dödligt våld som har med kriminalitet att göra så ser BRÅ en motsatt utveckling, faktum är att de ser en minskning av antalet mord från större brottsyndikat, och istället ser en ökning av dödligt våld från kriminella som vill ha upprättelse över någon som ”tjallat”, ”blåst” eller förolämpat en. Andelen brott som klaras upp av dessa fall har minskat. Andelen brott där illegala skjutvapen används har ökat. De märker också att uppgörelserna har förflyttats till gatan, speciellt i storstadsområdena i Malmö, Göteborg och Stockholm. Det är även alltmer vanligt att gärningsman och offer inte känner varandra.

Så DN har rätt, om nu deras läsare gick omkring och oroade sig över att bli spontanöverfallen i sitt hem av inbjudna fulla unga män, alternativt bli dödade av sina psyksjuka päron så kan alla känna sig lugna.

Men om man var orolig på grund av kriminella våldsdåd som sätter skräck i bostadsområden, bygger våldskapital och där gärningsmannen får gå fri så har man all anledning att fortsätta vara orolig, för någon sådan minskning sker inte. Tvärtom, det ökar. Faktum är att denna utveckling inte främst drabbar Svensson, för Svensson bor inte längre i dessa orter. Trots en samhällsdebatt som kastar analysen ”strukturell rasism” på första bästa samhällsproblem är det märkligt att denna utveckling, där att staten abdikerat sitt ansvar i områden med störst behov av polisbeskydd, aldrig får det.

Källa: Brottsförebyggande rådet

Blatteräkning med Dagens Arena.

namn

Dagens Arena har kommit fram till att endast 4 av landets 290 kommundirektörer har utländskt klingande namn, men i artikeln skriver de utländsk bakgrund. Utländsk bakgrund är den statistiska definitionen på att antingen du eller om båda dina föräldrar är födda utomlands. Men någon sådan faktainsamling har inte Dagens Arena gjort, utan de har endast tittat på namnen (!).

I artikeln väljer de ofrivilligt att illustrera hur korkat det blir när man endast jagar yttre markörer i politiken. De väljer att intervjua en politiker från Södertälje, en kommun som vars högsta chef inte har ett utländskt klingande namn. Vad denne politiker har med artikeln att göra är oklart, personen i fråga har aldrig utsett en kommundirektör. Men han har ett utländskt klingande namn. Allt detta såklart i någon form identitetspolitisk kontext att öka integrationen av invandrare.

Därmed så har man i jakt efter exotisk markör helt missat att utreda vad tex kommuner som har en chef med utländskt bakgrund kan ha gjort annorlunda.

Fram till bara några år sedan var jag den enda med utländsk bakgrund som hette Bali, däremot fanns det 40 andra svenskar med Bali som efternamn. Hade jag ett utländskt klingande efternamn då? Min mamma heter Sara, är det utländskt nog?

När får Bali bli en inhemskt klingande namn? Var inte tillsättandet av min mamma Sara som enhetschef för hemtjänsten en seger för integrationen? Inte enligt Dagens Arena, namnet var inte exotiskt nog.

När jag ser lille Svante, min brorson, som idag bara är några år gammal, så blir jag konfunderad. Om några år med sitt honungsblonda hår kommer han räknas som en vit priviligerad man, kommer man tro honom när han berättar att hans far kom som ensamkommande, blev jagad av rasister, avvisad av vakter på nattklubben, tog sig in på Handelshögskolan från ett liv på existensminimum? Hur räknar Dagens Arena in detta?

Denna vanvettiga pinnjakt på antalet tillräckligt exotiska namn peakar någonstans när man tittar på Dagens Arenas egna kontaktsida, där endast en av tretton journalister har ”utländskt klingande namn”.

Moderaternas 61 nya förslag för bättre invandring.

tobe_svantesson

Jag har under våren jobbat med moderaternas nya migrations och integrationspolicy, idag släpptes rapporten som finns att läsa här, men jag har valt ut de förslag som gruppen kommit fram till. Om det är något ni inte förstår eller tycker är oklart kan ni läsa motiveringen och en djupare förklaring i rapporten.

Moderaterna vill:

EU:

 • Att Sverige ska kräva att alla EU:s länder deltar i och utökar sitt deltagande FN:s kvotflyktingsystem eftersom allt för få länder i EU tar ansvar för människor på flykt.
 • Att Sverige ska kräva att EU:s budget i kombination med ekonomiska sanktioner används för att förmå länder att öka sitt ansvarstagande eller kräva införandet av en fördelningsnyckel i EU som gör att mottagandet blir mer jämnt mellan medlemsländerna.

Migration:

 • Att skillnaden i konsekvenser av ett bifall eller ett avslag på en asylansökan blir tydligare.
 • Att preskriptionstiden i såväl Sverige som på EU nivå ses över i syfte att motverka vilja att bli kvar i landet efter lagakraftvunnet utvisningsbeslut.
 • Att asylansökningar från så kallade säkra länder ska hanteras i särskild ordning med tydligare tidsgränser.
 • Att straffen för flyktingsmuggling väsentligen skärps.
 • Att polisen ska ges tydliga instruktioner att högre prioritera arbetet med att stoppa flyktingsmugglingen. Om det behövs ska större ekonomiska resurser knytas till denna verksamhet.
 • Att reglerna för Svenska pass skärps giltighetstiden för barns pass måste sänkas, utfärdandet av provisoriska pass måste åtföljas av en nationell och internationell spärr av övriga pass, och ett max antal pass per femårsperiod bör införas.
 • Att införa av obligatorisk kontroll av fingeravtryck för tredjelandsmedborgare vid inresa i Schengenområde samt på sikt även för dem som reser från Schengen till tredje land.
 • Att permanenta uppehållstillstånd fortsatt ges till dem som kommer till Sverige via FN:s kvotflyktingsystem, men att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregeln för dem som anländer på egen hand.
 • Att tillfälliga uppehållstillstånd blir permanenta efter tre år om etableringsaktiviteter fullföljts och skyddsskäl kvarstår. Om man inte fullgjort sina etableringsaktiviteter får man ett förlängt tillfälligt tillstånd i tre år till om skyddsskäl kvarstår. Efter en sammanlagt period av sex år övergår det tillfälliga uppehållstillståndet till permanent.
 • Att det tillfälliga uppehållstillståndet övergår i ett permanent uppehållstillstånd om den aktuella personen uppvisar ett anställningskontrakt med avtalsenlig lön och villkor under de senaste sex månaderna.

Anhöriginvandring:

 • Att försörjningskravet utökas till att omfatta fler. Undantagen för svenska medborgare och den som bott i Sverige mer än fyra år tas bort. Detta kommer att påverka huvudsakligen nyetablerade relationer och påverkar inte rätten till familjeåterförening för flyktingar. Att försörjningskravets innebörd utökas. Den som vill ta någon till Sverige ska ha en grundläggande försörjningsförmåga för sig själv, men också för de anhöriga som anländer i efterhand. Denna försörjningsförmåga bör som lägst motsvara nivån på försörjningsstöd som familjen skulle beviljas om man sökte ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten.

Migrationsverket

 • Att Migrationsverket ska ges rätt att driva boenden i egen regi.
 • Att boendeformen för ensamkommande barn bör ändras och att HVB-hem ska användas endast i behovsprövade fall annars bör stödboende som föreslagits i delbetänkandet SoU 2014:3 användas.
 • Att regelverket för upphandlingar av flyktingförläggningar och andra typer av boenden ändras så att privata aktörer som vill förlägga verksamhet i kommuner där det redan finns en överetablering av asylsökande ska undantas i upphandlingsförfarandet.
 • Att Migrationsverkets upphandlingar alltid ska ha ett perspektiv av långsiktighet och ökade planeringsmöjligheter för kommunerna samt sträva efter maximal kostnadseffektivitet.
 • Att Migrationsverket ska tillse att barn i asylboenden får intensivkurser i svenska tillsammans med förberedande utbildning under tiden ansökningar handläggs. Denna förberedelse för skolgången ska ske i Migrationsverkets lokaler och syftar till att underlätta integrationen för barnen in i skolan när nödvändiga språkkunskaper uppnåtts.
 • Att även vuxna asylsökande i asylboenden ska ha undervisning i svenska under tiden Migrationsverket prövar ansökan.
 • Att asylsökande ska genomgå en kartläggning av kompetenser under tiden i asylboende, så att individen ges så goda förutsättningar som möjligt att klara sin etableringsplan.
 • Att nyanlända fortsatt ska mötas av tydligt arbetsmarknadsfokus och att Arbetsförmedlingen har det självklara ansvaret för att få nyanlända i jobb.  Att Länsstyrelserna ska överta det bosättningsansvar som i dag åligger Arbetsförmedlingen.
 • Att kommuners avtal med Länsstyrelser om antal platser ska göras bindande.
 • Att tiden i etableringsreformen förlängs från dagens två år till tre år.
 • Att Migrationsverket utökar sitt arbete med att erbjuda digitala ansökningar för arbetstillstånd och intensifierar arbetet med att korta handläggningstiderna för arbetstillstånd framförallt för egenföretagare.

Boende:

 • Att regeringen skyndsamt tillsätter en utredning om ett hållbart och flexibelt mottagande av asylsökande och nyanlända. Detta har ett enigt utskott i riksdagen krävt.
 • Att överklagandeprocessen gällande bygglov måste kortas och andelen ogrundade överklaganden måste minska. Vi vill se en begränsning av möjligheterna till överklagande av bostadsbyggande.
 • Att de förenklade reglerna för byggnation av studentbostäder ska gälla samtliga nya bostäder under 35 kvadratmeter.
 • Att tidsbegränsningarna i byggloven ändras från nuvarande 10 plus 5 år till 15 år.
 • Att bullerreglerna ska sänkas för vissa typer av boende, framförallt små bostäder och statliga bostäder såsom anläggningsboenden för asylsökande.
 • Att Migrationsverket i större utsträckning ska sträva efter långsiktig kostnadseffektivitet i asylboenden genom att förvärva eller bygga nya och större anläggningar där mer av den samhällsservice som tillhandahålls av dem kan ges.
 • Att en förhandlingsperson för den första bostaden ska införas.
 • Att alla kommuner ska ha en beredskap att ta emot nyanlända. Arbetsgruppen menar att det kommer att behövas ekonomiska drivkrafter och sanktioner för att uppnå en jämnare fördelning av asylsökande.
 • Att full etableringsersättning villkoras mot att nyanlända bor på samma ort under etableringstiden. Undantag kan göras om personen får ett arbete på annan ort.

Etablering:

 • Att Universitets- och högskolerådet tar över Socialstyrelsens uppdrag att validera utländska betyg och kompetenser.
 • Att Migrationsverket ska ha ett tydligt jobbfokus i placeringen av asylsökande för att tillgodose särskilda yrkesgruppers behov i svenskundervisningen.
 • Att det bör övervägas om utbildningsplikt ska införas för nyanlända vuxna utan motsvarande grundskolekompetens.
 • Att samhällsinformation ska ges i digital form i form av interaktiva utbildningar för att försäkra att korrekt och fullständig information ges vid varje givet tillfälle och öka tillgängligheten och samtidigt minska kostnaderna för informationen.
 • Att sanktionsmöjligheterna ska utvidgas och användningen av redan existerande sanktionsmöjligheter i etableringsersättningen ska utökas för att förtydliga skyldigheten att delta i den obligatoriska delen av samhällsinformation.
 • Att SFI ska kunna bedrivas på distans och i webbaserat format.
 • Att yrkesinriktad SFI ska erbjudas i fler kommuner.
 • Att öppen förskola erbjuds för att underlätta kvinnors deltagande i svenskundervisning.
 • Att Skolinspektionen ska granska och tillse att SFI-undervisningen uppfyller kraven.
 • Att skatten på arbete sänks ytterligare, särskilt riktat mot de med lägst inkomster.
 • Att fler och bättre incitament, likt jobbstimulansen, införs i försörjningsstödet.
 • Att Arbetsförmedlingen förstärker sitt arbete med arbetsgivarkontakter för att fungera som en länk till jobben för nyanlända och andra grupper som står längre bort från arbetsmarknaden i dag.
 • Att Socialtjänstlagen förtydligas med vilka krav som kan ställas på en arbetslös person som söker ekonomiskt bistånd.
 • Att ökade aktivitetskrav införs för samtliga ersättningar från det offentliga och att Socialtjänstlagen
 • Att det ska vara möjligt att få CSN lån för att ta körkort.
 • Att lärlingsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa införs.
 • Att de subventionerade anställningarna förenklas, effektiviseras och görs mer träffsäkra.
 • Att matchningsanställningar införs för dem som varit arbetslösa under en längre tid.
 • Att tiden för provanställning förlängs från sex till tolv månader för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden ytterligare.
 • Att ett särskilt uppdrag ges till Arbetsförmedlingen att informera om egenanställning som ett alternativ till möjligheten att starta eget.
 • Att ett särskilt program införs på Arbetsförmedlingen för att underlätta framväxten av sociala företag.
 • Att Arbetsförmedlingen inför ett tydligare jämställdhetsperspektiv när det gäller insatser som ges till män och kvinnor.
 • Att Arbetsförmedlingen och kommunerna samarbetar för att nå fler kvinnor som stått utanför arbetskraften en längre tid.

Undervisning:

 • Att extra insatser i skolor med låga resultat införs. Det kan handla om många olika insatser, men gruppen vill särskilt lyfta fram behovet av ökad undervisningstid i svenska för utrikesfödda elever och fler förstelärare.
 • Att en statlig satsning görs på förskolor i utanförskapsområden för att det i dessa områden ska kunna anställas extra medarbetare för att lyfta det pedagogiska arbetet och arbeta uteslutande med att lära barnen läsa, skriva och räkna.
 • Att barn vars föräldrar är arbetslösa, har försörjningsstöd eller andra socialtjänstinsatser erbjuds bättre tillgång till förskola.
 • Att en satsning inom området elevhälsa ska genomföras med inriktning på väsentligt ökad närvaro och tillgänglighet till skolkurator och skolsyster.
 • Att skolor med undermåliga resultat kan övertas av Skolinspektionen.

Antirasisterna

Den fina goda rasismen, i all sin vänsterhärlighet:

Lite mer:

Skärmavbild 2013-02-06 kl. 15.19.05

Skärmavbild 2013-02-08 kl. 15.42.28

Lögnen om att vi gillar olika.

badhus

I Sverige ljuger vi så oerhört, vi ljuger så oerhört till nyanlända. Vi påstår att vi gillar olika, att man är välkommen in i samhället (samhället, inte Sveriges geografiska gränser) utan att behöva göra avkall på några av sina kulturella preferenser. När vi i själva fallet inte gör det.

Diskussionen kring kommunala badhus som inför könssegregering drar detta till sin spets. Att könssegregering är en kulturell preferens hos vissa grupper är ju knappast en hemlighet, men menar vi verkligen allvar med att ”Vi gillar olika”?

När det kokar ner till handling så visar det sig att vi ljuger. När vi lyfter exempel på lyckad integration från Zlatan, Drottningen till entreprenörer och akademiker så visar det sig, om man skrapar bara lite på ytan, att vi oftast menar assimilation.

Det går det enkelt att göra ett lackmustest.

Hade du bjudit hem någon som hade avkrävt din syster, din flickvän, din mor eller din fru att vistas i ett annat rum när denne är på middagsbesök?

Om svaret på denna fråga är nej, så kan du ge dig fan på att detta inte endast kommer återspeglas med middagsbesöken, utan på våra arbetsplatser, i våra föreningar och i våra skolor. Det är minsta vi kan göra är att vara hederliga och ärliga mot alla som invandrat från andra kulturer som har vissa preferenser som står i strid mot våra, så de slipper stå i farstun och vänta på att bli insläppta.

Judisk femåring undrar över beväpnad polis utanför dagis

B-EAu8mIgAAx1nD

Judisk femåring undrar över beväpnad polis utanför dagis

Det är väl en tidsfråga innan SR frågar denna oskyldiga kille om hans ansvar för varför han behöver skyddas av tungt beväpnad piketpolis.

Kommer våra kulturskribenter ojja sig över hur onödigt det är att betala för denna pojkes beskydd?

Han provocerar ju med sin existens våldsverkare. Idag rings det ju tydligt att provokation för provokationens skull är ju den största synden. De där fingermålningarna har ju säkert enligt den Lindeborgska logiken inte någon verkshöjd, något som tydligen krävs idag för att man inte ska behöva bli skjuten av mördande fanatiker.

Nu har postmodernisterna och relativisterna uppnått sitt samhällsklimat, där medietyckare propagerar utan att skämmas fritidsgårdar som vapen mot terrorism och höjer varningens finger och stämplingens hand över alla som anser att vi bör stävja terror och hotbilder mot femåringar hårdare än bara ha telefonlinjer till Mona Sahlin.

Samtidigt odlar samma tyckare ett medieklimat där alla röster utom de extrema trängs bort. De kammar hem sina 30 silverpenningar i klickvänliga, obalanserade och osakliga artiklar som antingen gör oss förbannade eller förfärade.

Denna mediala dödsdans kommer leda till en sak. Slutet på de moderata, i ordets ursprungliga betydelse, åsikterna. I ett klimat där varje avsteg från medias gillande gör dig till extremist, samtidigt som riktig extremism är det enda som tidningarna idkar. För klickens skull. För kickens skull.

Där du antingen behandlar våldets apologeter som jättebebisar eller stämplar samtliga som bär deras etniska drag som lika skyldiga.

– Annars blir det inget drag i debatten, ju.
– Vi måste ta debatten, ju.
– Vi måste kunna prata om det, ju.

Men vi kanske ska lära oss något från den Israeliska ambassadören Isaac Bachman, vägra anta premisserna för frågan, vägra acceptera det extrema narrativet, låta dem klippa bort så mycket av sin dödsdans det inte finns något kvar.

Men står vi här, med SWAT-styrkor framför förskolor och stirrar ner i avgrunden. Och avgrunden stirrar rakt tillbaka.

Grattis svenska skattebetalare.

B9fFfsNIEAABfYv

Tack vare Stefan Löfven (och assist från MP) har den svenska regeringen ökat sitt bistånd med 50% till socialdemokraternas systerpartis koaliationsregering med Hamas. Min misstanke är att dessa pengar anser Stefan Löfven är välinvesterade pengar i ”kittet som håller oss samman” – nämligen kultur.

Nu när Stefan Löfven tycker att det är så jobbigt med inrikespolitik så behöver vi en kulturell renässans från Fatah, därför har han utsett Margot Wallström till kulturkansler och vips så har du som skattebetalare blivit sponsor i den ”Palestinska myndighetens” egen Public Service, med nya och helt unika TV-koncept redo att kunna produceras vidare till SVT som tex:

Vi lär små barn och vilja bli poliser så de kan döda judar.

Glöm Robinson, vem vill inte se på: ”Hylla en terrorist + Sweet 16 Birthday”

Tex kan SVT bjuda in den här in-house musikern från Fatahs egna TV-kanal till Stjärnorna på Slottet.  Jag menar vem vill inte se Markoolio göra en ny version av på denna hyllning av en polis som mördade en civil Israel i en terrorattack?

Eller varför inte ”The Real Housewives of Ramallah”:

Tack för du skattebetalare för din insats för fred i världen.

Rasism som magkänsla.

Jag såg en märklig tweet igår. Förvisso är twitterdiskussioner sällan intressanta, men denna tråd lyckades sammanfatta vår postmoderna samtid. Den försökte ”problematisera” Charlie Hebdo ur något slags hudfärgsprincip. Det var Johanna Frändén en sportjournalist från Aftobladet som ibland även idkar kulturtexter.

Jag försöker göra poängen för Johanna Fränden att uppfattning av olika yttringar inte är beroende av folks hudfärg, därmed är hudfärgsanalyser av dessa karikatyrer bisarra. Om man känner sig kränkt eller ej av CH:s karikatyrer har ju med din egen moraliska, politiska och personliga karaktär att göra. Om man skulle erkänna Johanna Frändens logik vore det att samtidigt erkänna att innehållet av människors moraliska, politiska och personliga karaktär avgörs av ens hudfärg, av ens DNA, av mängden melanin i min hud.

Charlie Hebdo är rasister

Då kommer Johanna Fränden med ett märkligt påstående, nämligen att Charlie Hebdo är en rasistisk tidning som tillskriver hela etniciteter med just moraliska egenskaper.

Om detta vore sant skulle jag ge Johanna Frändén rätt, nämligen om man tillskriver en hudfärg eller etnicitet egenskaper så vore det rasism –  därav självklart att de med dessa hudfärger eller etniciteter tar illa upp. Jag ber om bevis, jag frågar henne om hon kan ge ett exempel på när Charlie Hebdo tillskriver etniciteter vissa egenskaper. Hon svarar med denna bild som enligt henne är rasistisk:

CHARLIE-HEBDO.0 Titeln på bilden säger ”Boko Harams sexslavar är arga”, ”Rör inte våra bidrag”. Jag länkar till Huffington Post och till Vox förklaring av denna bild:

On the surface, then, it would appear that the magazine is ridiculing Nigerian human trafficking victims as welfare queens; hence the outrage among non-French readers. However, that is not actually what the cover is conveying. In many ways it’s saying the opposite of critics’ interpretations.

French satire, as Vox’s Libby Nelson explained, is not so straightforward as it would seem; jokes usually play on two layers. In this cover, the second layer has to do with French domestic politics: Charlie Hebdo is a leftist magazine that supports welfare programs, but the French political right tends to oppose welfare for immigrants, whom they characterize as greedy welfare queens cheating the system.

What this cover actually says, then, is that the French political right is so monstrous when it comes to welfare for immigrants, that they want you believe that even Nigerian migrants escaping Boko Haram sexual slavery are just here to steal welfare. Charlie Hebdo is actually lampooning the idea that Boko Haram sex slaves are welfare queens, not endorsing it.

That’s what’s tricky about two-layer satire like Charlie Hebdo’s: the joke only works if you see both layers, which often requires conversant knowledge of French politics or culture. If you don’t see that layer, then the covers can seem to say something very different and very racist.

– Vox

Charlie Hebdo är inte rasister, men uppfattas som rasistiska.

Med andra ord så försöker Charlie Hebdo illustrera själva motsatsen till den rasism som Johanna Fränden anklagar dem för. Jag ber henne, som själv är verksam i Frankrike att sätta Charlie Hebdo i sitt rätta kontext. Henne svar blir detta:

Nu byttes plötsligt argumentationen när Frändén inte lyckades bevisa sitt påstående, från att Charlie Hebdo idkar rasistisk karikatyr, så friskiver hon dem från den anklagelsen och istället utgår ifrån icke-insattas upplevelse av Charlie Hebdo. Postmodernismens kärna, det spelar ingen roll om det var en kyss eller en örfil. Det viktiga är hur de med tolkningsprivilegium uppfattar din handling.

Inte nog med det, faktum är att trots att Charlie Hebdo inte idkar rasism, så är deras karikatyrer för intellektuell för förbipasserande. Det är enligt Frändén för mycket begärt av de med en högre mängd melanin i huden som blir kränkta av CH att göra en intellektuell slutsats.

 

Någonstans här börjar jag ge upp. Charlie Hebdos publiktationer är alltså problematiska, inte för att de gör något fel, inte för att de idkar rasism, inte för att de knivskarpt framhäver den franska högerns kollektivisering av immigranter som bidragssnyltare. Utan för att Frändéns vänner känner sig, på helt felaktiga grunder, kränkta.

Charlie är rasister igen.

Med andra ord har Charlie Hebdo för få läsare för att deras för Frändén ”vänsterintellektuella slutsatser” ska vara sanna, sanningen är alltså inte något som kan bäras av en ensam person, sanningen är vad det största kollektivt känner. För Fränden är rasism något flytande som definieras genom att samtliga parter känner efter. Tänk om vi hade översatt det till hennes yrkesroll som fotbollsjournalist. Nämligen att ett mål inte är ett mål, det är ju inte upp till en part att definiera ett mål, vissa kanske upplever ett mål som stolpe ut och någon sanning finns inte – allt är bara en känsla.

Nu bytte Frändén fot igen, från att varit rasister, sen missuppfattade som rasister, är de rasister igen. Jag börjar avveckla mitt engagemang i efter hennes märkliga inkonsekvens.

Inget dramatiskt, som ni märker har debatten hållit en god ton. Men nu plötsligt går någonting, någonstans sönder hos Johanna Frändén.

God ton.

Jag får väl skicka ett tackkort till Frändéns föräldrar och visa min tacksamhet att inte behöva utstå rasism. Att hålla världen ren från rasistiska handlingar är tydligen enbart en uppfostringsfråga, inte en intellektuell, rationell och moralisk fråga.

Är asylinvandringen driven av välvilja?

Blåkulla

Det kommunala mottagandet har länge varit en diskussion i Sverige. Detta inlägg har främst syftet att lyfta kunskapsnivån på debatten men även att slå hål på några myter om det kommunala mottagandet av asylinvandrare.

När man söker asyl i Sverige får du två val, antingen kan du fixa bostad själv (kallat EBO) eller så fixar migrationsverket dig tak över huvudet på en flyktingförläggning (kallat ABO). I ABO är det meningen att man ska bo temporärt tills man får svar på sin asylansökan (mellan 30%-50% får avslag, beroende på år och konflikternas natur).

Om och efter att du får din asylansökan beviljat från Migrationsverket så börjar Migrationsverket och Arbetsfömedlingen försöka skaka fram en bostad åt dig. Detta är det aktiva mottagandet där lokala politiker kan öppna sina hjärtan.

Om du är EBO boende blir du automatiskt medborgare i den kommun som du bor i när du får ditt asylbeviljan.

Vad jag vill komma till är att det finns två typer av invandring till en kommun. Den ena sker organiskt, till släktingar, andrahandsboenden etc, den andra formen är den byråkratiska där politiker skriver avtal med migrationsverket och arbetsförmedlingen delar ut boendeplatser till asylinvandrare.

Av någon konstig anledning har vi totalt blandat ihop dessa begrepp. När media gör sammanställningar i någon form av kommunal godhetsindex så hamnar Södertälje i topp och Danderyd längst ner. Precis den mediedramaturgi som 68-vänstern älskar. Socialdemokratisk godhet mot Moderat inskränkhet. Men det media gör fel är att blanda ihop den byråkratiska kommuninvandringen med den organiska som är bortom politikernas kontroll.

Därför blir det nästintill tragikomiskt när media beskriver att Södertälje kommun ”tar emot” flyktingar. Att ta emot någon är en aktiv handling, något knappast Södertälje gör, lika lite som en svensk kommun ”tar emot” en inflyttad helsvensk barnfamilj. Södertälje tog aktivt år 2013 emot lika många asylinvandrare per capita som borgerliga Tyresö. Råmoderata Vellinge kommun, som fått sig ett invandringsfientligt rykte tog aktivt emot dubbelt så många asylinvandrare per capita som Södertälje.

Därför måste man skilja på den aktiva och organiska kommuninflyttningen, då den ena beror på kommunal välvilja – den andra på bostadsbestånd.

Den organiska invandringen har helt andra grundorsaker än öppna hjärtan, den mest avgörande faktorn är faktiskt historisk tillgång till billiga hyreslägenheter. Södertälje, Göteborg, Stockholm, Malmö, Botkyrka och andra kommuner som på 90-talet och början av 2000-talet hade stora bostadsbestånd med billiga miljonprogram är de som blir organiska magneter till nyanlända på grund av de invandrare som etablerat sig där.

Den ideologiskt enögde skulle tro att det är den borgerliga fästen av illvilja vägrar ta emot flyktingar, det är något som helt enkelt inte är sant. Snarare är dessa kommuner borgerliga fästen på grund av bostadsdemografin (villaförort alt dyra bostadsrätter), och det är av denna orsak som den organiska invandringen är väldigt begränsad. Med andra ord är det inte konstigt att det flyttar färre nyanlända till Vellinge då det är en villaförort med ett väldigt begränsat utbud av hyresbostäder. Detsamma gäller andra moderata kommuner som Danderyd och Lidingö etc.

Faktum är att det finns ännu fler intressanta exempel, Socialdemokratiska och mångkulturella Sundbyberg och Botkyrka tar aktivt emot en lägre andel asylflyktingar i relation till sin befolkning än Danderyd. 

Det intressanta är ju hur socialdemokratin reagerar på den organiska inflyttningen som sker till dessa kommuner. Socialdemokraternas kongress 2009 lovade att riva upp EBO-lagen helt och hållet. Det drev Södertälje kommun stark, parallellt driver kommunen att riksdagen bör skapa en lagstiftning för ett kommunalt veto mot att invandrare får flytta in i kommunen. Med andra ord vill Socialdemokraterna ha det precis som i de borgerliga fästena, nämligen full kontroll över ”volymerna”.

De verkliga hjältarna är små kommuner som Ragunda, Storfors, Sorsele och Avesta som aktivt tar emot förvisso få i absoluta tal, men ett hög andel nyanlända i relation till sin befolkning.

Jag påstår inte på något sätt att borgerliga kommuner på något sätt skulle vara ”godare” eller bättre än dessa kommuner i denna fråga. Min enkla synpunkter är att vi alla är lika goda kålsupare. Det som stör mig är den allmänna uppfattningen om dessa kommuners godhet.

Det bästa sättet att döda en patient är att feldiagnostisera den, detsamma gäller politiska problem. Om vi tror att problemet med att inflyttningen till Sveriges kommuner är ojämt är bristen på godhet eller välvilja så kommer vi landa i felaktiga slutsatser, som Löfven gjort med sin flyktingskatt på kommuner med låg organisk invandring.

Så den stora anledningen till att det inte flyttar in fler flyktingar organiskt till Lidingö, Danderyd och andra starka borgerliga kommuner är densamma som varför det inte flyttar in fler vanliga svenskar till dem. De populeras av NIMBY:ister som vägrar byggnation och vi har gett dem den kommunala lagstiftning i form av PBL, och extremt generös möjlighet att göra vilken slyskog som helst till naturskyddsområde.

Faktum är att en enkel lösning på detta problem är att vända på den svenska planlagarna, att istället som för idag behöva motivera för kommunen varför det finns särskilda skäl för att man ska få bygga, så måste kommunen motivera i domstol varför det finns särskilda skäl för att inte bygga. Därutöver bör mark ha deadlines med straffavgifter om man inte bygger på dem, och de bör automatiskt starta en budgivning om man vill köpa en bit mark från kommunen.

Detta är reella förslag på hur vi motarbetar Nimbyism och byggnationsmotstånd, det är endast med en korrekt diagnos som patienten kan bli frisk.

Källa Migrationsverket, SCB.

Data: Kommunmottagna.xlsx